หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่  
ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
22.1
ประชุมใหญ่สามัญ
22.2
ประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีการจัดประชุมขึ้น
ข้อ 25 การแจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน/เวลา/และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกำหนดนัดประชุมไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการประชุมใหญ่
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1
แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
26.2
แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของปีที่ผ่านมา ให้สมาชิกได้รับทราบ
26.3
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกำหนดตามวาระ
26.4
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
26.5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 27.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ถ้ามีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนเท่าใด ก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม (ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก)
ข้อ 27.2 สมาชิกมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้ โดยต้องทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญชวนเข้าประชุมและต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ(ติดอากรณ์)ด้วย และผู้รับมอบฉันทะ 1 คน จะรับมอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงในที่ประชุมแทนสมาชิกเกินกว่า 3 รายไม่ได้
ข้อ 28 การลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200