หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 2 สมาชิก  
ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1
มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2
มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3
มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.4
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5
สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออก เสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนน
12.6
สมาชิกตั้งแต่ ๒๕ คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อขอตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7
มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8
มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9
มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมเกียรติ ที่เป็นสมาชิกของสมาคม
12.10
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
12.11
มีหน้าที่ในการร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12
มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักยอมรับ อย่างแพร่หลาย
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200