หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 2 สมาชิก  
ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท
5.1
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติคุณหรือผู้มีอุปการะคุณทำประโยชน์ให้แก่ สมาคมหรือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมประการอื่น ซึ่งที่ประชุมคณะ กรรมการบริหารมีมติเห็นชอบด้วย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการที่มา ประชุมให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยนายกสมาคม
5.2
สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ โดยไม่จำกัดเพศ ชาติ ศาสนา และต้องมีคุณ สมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้สนใจและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านวิศวกรรมระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
(2) เป็นสมาคมฯ องค์กรเอกชน/รัฐบาล/บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน ที่สนใจ(องค์กรเอกชนต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล) หรือประกอบ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
5.3
สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจทางด้านวิศวกรรมระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1
เป็นผู้ที่อยู่ในวิชาชีพวิศวกรรมระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
6.2
เป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟต์)
6.3
เป็นผู้ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และจรรยาบรรณ
6.4
เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ลหุโทษ หรือความผิดที่กระทำ โดยประมาท
6.5
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต สติฟั่นเฟือน ร่างกายไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม
7.1
สมาชิกกิตติมศักดิ์ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท
7.2
สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 200 บาท
7.3
สมาชิกสมทบ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท
7.4
ค่าบำรุงสมาคมของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบให้เก็บเป็นรายปี โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม ของแต่ละปี (ยกเว้นในปีแรกของการเข้าเป็นสมาชิก)
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200