หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 2 สมาชิก  
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้มาถึงยังสมาคมฯ
ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
11.1
ตายหรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
11.2
ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการของสมาคม
11.3
คณะกรรมการสมาคมลงมติให้คัดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงข้างมากด้วยเหตุใดเหตุ หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย แก่สมาคม หรือเป็นที่รังเกียจต่อสังคม และสุภาพชน
(2) ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคม โดยเจตนาเมื่อได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารแล้ว ปรากฏว่ายังกระทำอยู่อีก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารเห็นว่ายังไม่ถึงต้องให้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพ จะเพียงภาคทัณฑ์ แต่ทั้งนี้ต้องให้โอกาสน้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากนายกสมาคม เพื่อให้มาชี้แจงในกรณีที่ไม่มีความผิด
(3) ใช้สมาคมเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตน (โดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม)
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200