หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม  
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย 10 คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวกรรมการทั้งหมดจะต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคมและกรรมการจำนวนที่เหลือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 3 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ให้นายกเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการทั้งหมดทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง หรือ จากการแต่งตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคม ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม
นายกสมาคม มีสิทธิฟ้องร้องต่อสู้คดีใช้สิทธิเรียกร้อง หรือดำเนินคดี หรือประณีประนอมยอมความ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนทั้งนี้ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนให้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนล่วงหน้า โดยเร็ว
13.2 อุปนายก
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทน นายกสมาคม ให้อุปนายก ตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน
13.3 เลขาธิการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของคณะกรรมการสมาคม
13.4 เหรัญญิก
มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-ราย จ่าย-บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคม
13.5 ปฏิคม
มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ข องสมาคม
13.6 นายทะเบียน
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักโดยแพร่หลาย
13.8 กรรมการ
ตำแหน่งอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมี จำนวนเมื่อรวมกันกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกิน จำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่ง ก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง คณะกรรมการชุดแรกให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆตามจำนวนที่เห็นสมควร ตามข้อบังคับของสมาคม
13.9 เลือกตั้งกรรมการให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
13.9.1
ให้สมาคมส่งจดหมายไปยังสมาชิกทุกคนที่ยังไม่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 11. ให้เสนอรายชื่อสมาชิกที่ต้องการให้เป็นกรรมการกลับไปยังสมาคมจำนวนรายชื่อที่เสนอจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่สมาคมบ่งไว้ในจดหมาย ระยะเวลา นับจากวันที่ส่งจดหมายโดยสมาคม จนถึงวันสุดท้ายที่สมาชิกต้องตอบกลับ ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน
13.9.2
สมาคมจะรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการส่งกลับไปยังสมาชิก อีกครั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง โดยที่สมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :-
13.9.2.1 ต้องเป็นสมาชิกของสมาคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคง
             เป็นสมาชิกภาพอยู่
13.9.2.2 ต้องได้รับการเสนอจากสมาชิกตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
13.9.2.3 ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องยินยอมรับการเลือกตั้ง ระยะเวลานับ
             จากวัน ที่แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
             จนถึงวันสุดท้ายที่ สมาชิกต้องส่งจดหมายเลือกกรรมการกลับ
             ไปยังสมาคม ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน
13.9.3
สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ จะเท่ากับจำนวนที่สมาคมบ่งไว้ในข้อ 13.9.1 และเป็นสมาชิกที่ได้คะแนนมากกว่าสมาชิกที่ได้รับการเสนอคนอื่น ๆ
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200