หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 5 การเงินและทรัพย์สิน  
ข้อ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคม(ถ้ามี)ให้นำฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ต้องมั่นคงเท่านั้น
ข้อ 31 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผู้ทำการแทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก หรือ เลขาธิการ พร้อมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน -100,000- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ถ้าเกินกว่านั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน และคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน -300,000- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) และถ้าจำเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคมก่อนทุกครั้ง
ข้อ 33 ให้เหรัญญิก มีอำนาจเก็บรักษาเงินสด ของสมาคมได้ไม่เกิน -50,000- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ถ้าเกินกว่าจำนวนนี้ จะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให้
ข้อ 34 เหรัญญิก จะต้องทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับ หรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้ทำการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35 <ผู้ตรวจสอบบัญชี จะต้องมิใช้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต/font>
ข้อ 36 ผู้ตรวจสอบบัญชี มีอำนาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการและสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้ตลอดเวลา
ข้อ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือ กับผู้ตรวจสอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอทุกครั้ง
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200