หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม  
ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยนับจากเดือนมกราคม ถึงธันวาคมในแต่ละปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่ คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ การจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ให้ดำเนินการโดยกรรมการชุดเก่า โดยต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่ภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและมอบงานกันระหว่าง คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ในกรณีมีมติจากที่ประชุมใหญ่ให้ขอแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคมบางประการ ให้คณะกรรมการชุดเก่าดำเนินการเรื่องขอแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวต่อทางราชการให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือวิสามัญ
ข้อ 15 กรรมการของสมาคม ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่มีตำแหน่งในสมาคมหรือเป็นกรรมการกลาง ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำหนดตามวาระ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
15.1
ถ้ากรรมการที่เหลือมีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่เหลือ อาจจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือบริหารโดยกรรมการที่เหลือก็ได้
15.2
การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ตามข้อ 15.1 ไม่จำเป็นจะต้องแต่งตั้งให้ครบเท่าจำนวนกรรมการเดิมก็ได้
15.3
ในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าเวลาที่เหลือจะเป็นเท่าไรก็แล้วแต่ ให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมโดยให้จำนวนกรรมการรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 16 กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการลาออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1
ตาย
16.2
ลาออก
16.3
ขาดจากสมาชิกภาพ
16.4
ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ 17 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ออก
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200