หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ข้อบังคับของสมาคมลิฟต์  --> หมวดที่ 1 ความทั่วไป  
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
4.1 เพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมมาตรฐาน ระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ
4.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานงานด้านระบบเครื่องกล ขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)
4.4 เพื่อเป็นศูนย์กลางรณรงค์ การส่งเสริมความรู้ ด้านความปลอดภัยในระบบเครื่องกล ขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์) แก่บรรดาเครือข่าย และสมาชิกทั่วประเทศ
4.5 เพื่อเป็นศูนย์รวมด้านวิชาการ ของผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (ลิฟต์) และสร้างความสามัคคี ในหมู่สมาชิกของสมาคมลิฟต์
4.6 เพื่อเป็นการสนับสนุน และประสานงานให้กับภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านเทคโนโลยีระบบเครื่องกลขนส่งแนวดิ่ง(ลิฟต์)
4.7 เพิ่อเป็นศุนย์กลางในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการด้านวิชาการ โดยไม่รับและไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด
4.8 เพื่อช่วยดูแลปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ใช้ลิฟต์) และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200