หน้าหลัก | ข้อบังคับสมาคม | สมาชิกสมาคม | ข่าวสารสมาคม | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อสมาคม |  info@thailandlift.org  
    ใบสมัครสมาชิกสมาคมลิฟต์    
          Download ใบสมัครสมาชิก
เงื่อนไขการชำระเงินค่าสมาชิก (Term of Payment)
          (1-1) สมาชิก 1 ปี ค่าสมาชิก บุคคลธรรมดา 100 บาท
          (1-2) สมาชิก 1 ปี ค่าสมาชิก นิติบุคคล 1,000 บาท
          (2-1) สมาชิก 3 ปี ค่าสมาชิก บุคคลธรรมดา 250 บาท
          (2-2) สมาชิก 3 ปี ค่าสมาชิก นิติบุคคล 3,000 บาท
          (3-1) สมาชิก 5 ปี ค่าสมาชิก บุคคลธรรมดา 400 บาท
          (3-2) สมาชิก 5 ปี ค่าสมาชิก นิติบุคคล 5,000 บาท
ชำระค่าทำเนียมแรกเข้า
          # บุคคลธรรมดา 50 บาท
          # นิติบุคคล, หจก. 500 บาท
* หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานมาตามที่อยู่ ดังนี้
     สมาคมลิฟต์ แห่งประเทศไทย     
     เลขที่ 50 ชั้น 8,9 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา (ลงนาม-รับรองสำเนาถูกต้อง)
     1. สำเนาบัตรประชาชน
     2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  หลักฐานสำหรับนิติบุคคล (ลงนาม-ประทับตรา-รับรองสำเนาถูกต้อง)
     1. หนังสือรับรอง
     2. ทะเบียนการค้า
     3. สำเนาบัตรประชาชน
     3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
COPYRIGHT © 2005 LIFT ASSOCIATION OF THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
MR.ADISAI THANGTHONG MOBILE PHONE: 081-815-2200